Nov 18, 2022

「銀河鉄道の父」出演

2023年公開予定の成島出監督作品「銀河鉄道の父」に出演します。